Договір

Документ

Договір

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання в користування цифрового порту

Даний Публічний договір є офіційною пропозицією (офертою) будь-якій фізичній особі, в подальшому іменовану «Користувач», укласти Договір користування цифровим портом. Форма Публічного договору опублікована на веб-сайті www.radius.net.ua. Даний Договір укладається шляхом надання згоди Користувачем на приєднання до запропонованого Договору в цілому, шляхом акцепту (прийняття) всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника Сторонами. Даний Договір має юридичну силу відповідно до приписів до ст. 633, 641 Цивільного кодексу України є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

 

ТЕРМІНИ ДОГОВОРУ.

1.1. Публічний договір – Договір, в якому одна сторона (Орендодавець) зобов’язується надавати послуги будь-якій фізичній особі (Користувачу), яка прийняла пропозицію укласти з нею цей Договір.

1.2. Орендодавець – фізична особа-підприємець, який надає в користування цифровий порт Користувачеві.

1.3. Користувач – фізична особа, яка прийняла пропозицію укласти цей публічний Договір.

1.4. Засоби повідомлення Орендодавця – сайт www.radius.net.ua та інші засоби масової інформації.

1.5. Цифровий порт (далі – ЦП) – це порт мережевого інтерфейсу, вбудованого в материнську плату мережевого комутатора, який призначений для забезпечення взаємодії з іншими пристроями в мережі, такими як: комп’ютер, роутер, принтери, відеокамери, сигналізація та т. ін.

1.6. Цифрова мережа (далі – мережа) – це комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд Орендодавця, що знаходяться в законному володінні останнього.

 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Орендодавець надає Користувачеві у виключне відплатне користування цифровий порт, який є частиною цифрової мережі без права передачі третім особам.

2.2. Орендодавець гарантує, що ЦП знаходиться у його законному володінні.

2.3. ЦП вважається переданим в користування з моменту внесення Користувачем авансового платежу за користування ЦП в порядку та на умовах, передбаченими цим Договором.

2.4. За даним Договором Орендодавець не надає будь-які телекомунікаційні послуги безпосередньо Користувачеві.

 

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ:

3.1. Орендодавець має право:

3.1.1. Виконувати перевірку дотримання Користувачем умов даного Договору.

3.1.2. Вимагати своєчасної плати за користування ЦП.

3.1.3. На замовлення Користувача шляхом прокладання кабелю підключити до ЦП пристрої Користувача за окрему додаткову плату (самостійно чи за допомогою третіх осіб). При цьому даний кабель залишається у власності Користувача.

3.2. Орендодавець зобов’язаний:

3.2.1. Передати ЦП в користування Користувачу з моменту внесення ним авансового платежу в порядку, передбаченому розділами 5, 6 цього Договору.

3.2.2. Підтримувати ЦП в працездатному стані з можливістю залучення третіх осіб.

3.2.3. По замовленню Користувача самостійно або за допомогою третіх осіб здійснювати дії, спрямовані на виявлення та усунення несправностей ЦП.

3.2.4. Розглядати скарги та заяви Користувача в терміни, передбачені чинним законодавством, та інформувати його про результати розгляду.

3.2.5. Оприлюднювати інформацію про розцінки на послуги за цим Договором, про умови укладання Договору, через засоби повідомлення Орендодавця.

 

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА.

4.1. Користувач має право:

4.1.1. Звертатися до Орендодавця у випадку несправності ЦП.

4.1.2. Отримувати інформацію від Орендодавця або його контрагентів відносно правильного використання ЦП.

4.1.3. Розірвати Договір у порядку, передбаченому пунктом 9.1. Договору. 4.2. Користувач зобов’язаний:

4.2.1. Використовувати ЦП згідно цільового призначення відповідно до умов чинного Договору і відповідності до норм з чинного законодавства України.

4.2.2. Здійснювати передоплату (авансові платежі) за користування ЦП, згідно розділу 6 даного Договору.

4.2.3. Прийняти ЦП в користування в порядку, передбаченому чинним Договором.

4.2.4. Своєчасно інформувати Орендодавця про несправності, які виникли в процесі користування ЦП.

4.2.5. Уживати заходів, спрямованих на збереження власної ділянки мережі – кабелю, прокладеного від пристрою Користувача до ЦП.

4.2.6. У разі псування кабелю з вини Користувача або в результаті протиправних дій третіх осіб сплатити витрати на усунення цих пошкоджень.

4.2.7. Своєчасно знайомитися з інформацією, що публікується на сайті Орендодавця згідно умов цього Договору.

4.2.8. Самостійно контролювати та забезпечувати позитивний баланс в розрахунках за цим Договором.

 

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір вступає в силу з моменту внесення авансового платежу (акцепту-прийняття умов цього Договору) Користувачем на користь Орендодавця і діє до закінчення періоду, сплаченому в порядку, передбаченому розділом 6 Договору.

 

ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Оплата за даним Договором здійснюється у формі авансового платежу (передоплати) на користь Орендодавця через банківські та фінансові установи, а також іншими платіжними засобами, не забороненими законодавством України.

6.2. Моментом оплати послуг оренди ЦП за цим Договором є дата фактичного надходження коштів від Користувача на поточний рахунок Орендодавця. Сторони погодили, що в момент зарахування коштів на рахунок Орендодавця вони вважаються використаними за послугу оренди ЦП.

6.3. Розмір авансового платежу за надання послуг користування ЦП визначається згідно розцінок, опублікованих на офіційному сайті www.radius.net.ua, та сплачується не менше ніж за 1 календарний місяць, і вноситься не пізніше 1 числа поточного місяця.

6.4. Сума до сплати становить ціну обраного діючого тарифу не менше ніж за 1 календарний місяць, та після внесеного 100% авансового платежу повністю списується на користь Користувача, та поверненню не підлягає.

6.5. Якщо залишок грошових коштів на рахунку Користувача досягає нульової величини (витрачений повністю), Орендодавець має право призупинити надання послуг без будь-якого попередження Користувача,згідно чинного Договору, до моменту погашення заборгованості та внесення додаткового авансового платежу від Користувача.

6.6. Розмір плати (авансового платежу) може бути змінений. У випадку такої зміни Орендодавець зобов’язаний повідомити Користувача не пізніше, ніж за 10 днів до набрання сили таких змін через засоби повідомлення Орендодавця.

6.7. Користувач не може розірвати данний договір до моменту закінчення строку його дії (строку дії внесеної авансовим платежем оплати за оренду ЦП).

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У випадку порушення умов даного Договору винна Сторона компенсує іншій Стороні спричинену даним порушенням (дією чи бездіяльністю) шкоду, в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

7.2. Орендодавець та Користувач гарантують, що наділені усіма правами, необхідними для здійснення своєї діяльності у межах даного Договору, та самостійно несуть відповідальність у випадку пред’явлення будь-яких претензій з боку третіх осіб.

7.3. Орендодавець не несе жодної відповідальності за збереження кабелю, що з’єднує ЦП із пристроєм Користувача та який знаходиться у власності останнього.

 

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

8.2. Всі спори і розбіжності, які виникають з або у зв’язку з Договором, його тлумаченням, дією чи припиненням, вирішуються шляхом проведення переговорів, а у випадку не досягнення Сторонами згоди, спір підлягає розгляду у судовому порядку.

 

9. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

9.1. Сторони надають свою згоду одна одній на збір, обробку своїх персональних даних та у разі потреби персональних даних своїх контрагентів виключно для здійснення повноважень та дій, необхідних для реалізації своїх прав та обов’язків, передбачених даним Договором, та передачу персональних даних однієї із Сторін іншою Стороною третій особі виключно у відповідності з вимогами Закону України «Про захист персональних даних» від 01.03.2010 р. № 2297-VІ зі змінами та доповненнями.

9.2. Зміни та доповнення до цього Договору вступають в дію шляхом їх оприлюднення через засоби повідомлення Орендодавця на 10 день з дати оприлюднення таких змін.

9.3. Можлива недійсність будь-якого з положень цього Договору не впливає на дійсність всіх інших положень, а також всього Договору.

9.4. У момент укладення (акцепту) цього Договору оренди цифрового порту Сторони засвідчують що:

— кожна з них, при укладенні Договору розуміє значення своїх дій і може керувати ними; — кожна з них розуміє природу цього Договору та свої права та обов’язки за ним; — володіє мовою, на якій укладено цей Договір, що дає кожній зі Сторін можливість правильно та однозначно зрозуміти та тлумачити його зміст; — при укладенні цього Договору відсутній будь-який обман чи інше приховування фактів, які б мали істотне значення та були свідомо приховані будь-якою зі Сторін; — укладення цього Договору відповідає волі кожної зі Сторін; — укладення цього Договору відбувається без застосування фізичного чи психічного примусу чи тиску; — цей Договір укладається на взаємовигідних для Сторін умовах та не є наслідком впливу тяжких для будь-якої зі Сторін обставин; — цей Договір укладається з метою настання визначених ним правових наслідків.

9.5. В усіх випадках відмови від цього Договору (його розірвання) зобов’язання фінансового характеру (в тому числі, що стосуються сплати на користь іншої Сторони штрафних санкцій, відшкодування шкоди та т. ін.) припиняються з моменту їх виконання.